MIROSŁAWA KRÓL
Rada Miasta Gdyni

Radna Miasta Gdyni

Członkini Komisji Rewizyjnej i Kultury

Radna z dzielnic:

Babie Doły, Obłuże, Oksywie , Pogórze

Dyżury:

Rada Dzielnicy Obłuże  -  każda środa sesyjna od 17.00-18.00

Rada Dzielnicy Pogórze – każda środa sesyjna od 18.00-19.00

Rada Dzielnicy Oksywie - każda środa sesyjna od 10.00 - 11.00

PORZĄDEK OBRAD
XLVI SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 września 2018 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
Otwarcie sesji Rady Miasta,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta,
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Działki Leśne,
Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1              zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni,
5.2              zmian uchwał w sprawach statutów dzielnic,
5.3              uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
5.4              zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni,
5.5              przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Go Out And Live – creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.
5.6              zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych
5.7              zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni  nr XV/293/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania,
5.8              zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych  w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej 32A,
5.9              zmiany uchwały Nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni.
5.10          ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Bartosza Głowackiego w Gdyni,
5.11          ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Grenadierów w Gdyni,
5.12          udzielania bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości w trybie art. 209 a Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
5.13          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanych ciągami pieszymi oraz zielenią miejską,
5.14          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 28,
5.15          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie  drogowym ulicy Bosmańskiej,
5.16          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej,
5.17          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lidzkiej,
5.18          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adama Asnyka i Henryka Siemiradzkiego,
5.19          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Bosmańskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
5.20          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej
5.21          wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 24, usytuowanego w Gdyni przy  ul. Chwarznieńskiej 34,
5.22          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy os. Kępa Oksywska,
5.23          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gorczycowej i Kameliowej,
5.24          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szyprów,
5.25          wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wincentego Pola.
5.26          wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Plac Konstytucji,
5.27          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej,
5.28          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów,
5.29          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej,
5.30          skargi Pana  MB na działalność Prezydenta Miasta Gdyni  wniesionej w dniu 16 maja 2018r. oraz jego wniosków o zobowiązanie Prezydenta Miasta Gdynia do dokonania wykupienia od Skarżącego nieruchomości będących jego własnością położonych w Gdyni przy ul. X  nr 4 i nr 6 oraz przy ul. Y nr 3 i nr 5, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod inwestycję publiczną oraz  o zobowiązanie go do wypłaty Skarżącemu wynagrodzenia za użytkowanie nieruchomości Skarżącego bez tytułu prawnego,
5.31          skargi Pana ZC  z dnia  29 marca 2018r. oraz z dnia 11 maja 2018r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni,
5.32          skargi pełnomocnika Pana MP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni – Naczelnika Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni w sprawie przekazania informacji zawartych w aktach podatkowych,
5.33                     skargi Pana AP na działalność Dyrektora Szkoły  Podstawowej Nr 51 w Gdyni ,
5.34                     skargi Rady Rodziców Przedszkola nr 24 w Gdyni na działalność Dyrektora tej placówki,
5.35                     skargi Uczniowskiego Klubu Sportowego MORŚWIN na działalność Prezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu,
5.36                     skargi Pani AK na działalność Durektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
 
 
Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia.
Interpelacje.
Informacje.
Wolne wnioski.
Ustalenie terminu następnej sesji.
Zakończenie obrad.